تکنولوژی پس از برداشت ( فیزیولوژی پس از برداشت )

آلودگی محصولات

فرایند آلودگی :پوسیدگی میوه وسبزی ها به وسیله میکرو ارگانیزم ها ؛ در هنگامی که فراورده هنوز نا بالغ است ؛ آنرا آلوده کرده و به گیاه نیز حمله می کنند و یا در هنگامعملیات برداشت و جا به جایی و بازار یابی ؛ به آن یورش می برند . روی هم رفته ؛ فرایند آلودگی به ویژه پس از برداشت ؛ به وسیله آسیب های مکانیکی وارده به پوست فراورده ؛ مانند خراش های سطحی به وسیله ناخن ؛ خراشیدگی و نیش حشرات و بریدگی ساقه ها تسریع می شود . فزون بر این ؛ حالت فیزیولوژیکی فراورده دما و تشکیل پریدرم گونه معنی داری در فرایند آلودگی و گسترش آن کارامد است . دانستن حالت فرایند آلودگی از این نظر اهمیت دارد که ممکن است بتوان تیمار مناسبی برای کنترل و از بین بردن آلودگی ایجاد کرد.

آلودگی پیش ازبرداشت

ممکن است میوه ها و سبزی هاپیش از برداشت از رای گوناگونی آلوده شوند . برای نمونه ؛ نفوذ مستقیم در پوست ؛آلودگی از راه منافذ طبیعی فراورده و آلودگی از راه آسیب های وارده انجام می شود . چندین نوع از قارچ های بیماری زا می توانند آلودگی اولیه را در بخش های گوناگون گلو میوه های در حال نمو به وجود آورند . این آلودگی سپس متوقف شده و پس از برداشت تاهنگامی که مقاومت میزبان ؛ برای مثال ؛ در اثر رسیدن و پیری کم شود و شرایط مناسببرای رشد به وجود آید ؛ به حالت رکود باقی می ماند . این گونه آلودگی های پنهانی ذرضایعات پس از برداشت بسیاری از میوه های گرمسیری نیمه گرمسیری مانند آنتراکنوز انبهو خربزه درختی طوقه موز و پوسیدگی محل پیوند دم میوه در مرکبات ؛ بسیار مهم است . برای نمونه هاگ های قارچ کولیتوتریکوم در رطوبت موجود در سطح میوه ؛ جوانه میزنند ولوله جنسی هاگ ؛ چندین ساعت پس از پایان جوانه زدن هاگ متورم شده وساختاری به نامآپرسوریوم تشکیل می دهد که ممکن است پیش از این که آلودگی متوقف شود ؛ به درون پوستنفوذ کرده و یا نفوذ نکند . این عمل می تواند برای فراورده های معتدله ؛ مانندآلودگی بوتیریتیس میوه دانه ریزها و بسیاری از گل های بریدنی به کار بردهشود.

قارچ های پارازیت ضعیف وباکتری ها ممکن است از راه منافذ طبیعی مانند روزنه ها ؛ عدسک ها و شیارهایی ناشیاز رشد درون میوه های نا بالغ شوند . دوباره این گونه آلودگی ها ممکن است تا هنگامیمقاومت میزبان در اثر رسیدن میوه کاهش نیابد گسترده نشود . به نظر می رسد که میوه وسبزی های در حال رشد می توانند برای مدت زمان شایان توجهی رشد ارگانیسم را متوقفکنند ؛ اما یافته های اندکی در مورد اثر متقابل بین میکرو ارگانیسم حمله کننده وبافت میزبان در دسترس است . نمونه ای از مکانیسم این گونه آلودگی را می توان نفوذهاگ قارچ Vagabunda Phlyctaena پیش از برداشت به درون سیب از راه عدسک ها را نامبرد که در طول انبار به صورت پوسیدگی پیرامون عدسک ها پدیدار میشود .


آلودگی پس از برداشت

بسیاری از قارچ ها که سبب ضایعت شایان توجهی در فراورده می شوند نمی توانند از را پوست نفوذ کنند اما از راه بریدگی های پوست به آسانی به درون فراورده وارد می شوند . آسیب های وارده اغلب میکروسکوپی هستند اما برای نفوذ عامل های بیماری زای موجود در سطح فراورده و محل بسته بندی به درون فراورده کافی هستند .ساقه های بریده اغلب محل ورود میکرو ارگانیسم ها بوده و پوسیدگی های انتهای دم میوه حالت های مهمی از ضایعات پس از برداشت بسیاری از میوه ها و سبزی ها هستند . همچنین ممکن است آلودگی پس از برداشت از راه نفوذ مستقیم به درو پوست مانند قارچ های جنس Sclerotinia و Colletotrichum صورت گیرد .

منبع : فیزیولوژی پس از برداشت / باری مک گلاسون

 

 

 

/ 0 نظر / 137 بازدید