لواشک خرما

لواشکچیست؟

لواشکدرواقعنوعیعصارهگرفتهشدهازمیوههاستکهمتخصصانتغذیهبهآناکستراکتمی گویندوباخشککردنبدستمیآیدخشککردنازسادهترینومتداولترینروشهاینگهداریموادغذاییاستکهعمریبهاندازهتمدن. بشرداردوامروزهدرکشورهایمختلفبهشکلهایگوناگونازروشهایسنتیتاالگوهایصنعتیانجام

میشود.

امروزهباتوجهبهتوسعهصنایعغذاییروشهایتهیهلواشکهمتحولیافتهونمونههاینویناین محصولبانظارتبهداشتیکافیتولیدمیشود. بنابرایناگردوستدارانلواشکازمحصولاتبسته بندیشدهکهباپروانههایبهداشتیتولیدمیشونداستفادهکنند/ دیگرلازمنیستنگرانآلودگیآن باشند.غیرازنمککهبرایجلوگیریازفاسدشدنانواعلواشکهایصنعتیبهمقدارزیادبهآنها اضافهمیشودوازمعایباینمادهغذاییمحسوبمیشودریزمغذیهایمفیدوبرخیویتامینهادر لواشکبهمیزانخوبیوجودداردوچونمادهاولیهلواشکانواعمیوههاستبنابراینمصرفآنتا حدیفوایدمیوهراداردوبهمصرفپفکیاچیپسترجیحدارد. نداشتنکالریبالامزیتدیگر لواشکبهعنوانیکخوراکیبینغذاهااستمصرفشیرینیهاوچیپسوموادمشابههمگیبهعلت کالریبالاچاقیدرپیدارندکهخوشبختانهاینمشکلبالواشکبروزنمیکند درزمینهکیفیتلواشکتاکنونپژوهشهایمعدودیانجامشدهکهیکیازجامعترینآنهااولینطرح تحقیقاتیصنعتلواشککشورباهدفبررسیکیفیتلواشکهایتهیهشدهازسیباست . دراین تحقیقراههایبهینهسازیوبهبودارزشهایغذاییایننوعلواشکباتوجهبهتاثیرمستقیمشرایطخشککردنوتغلیظ مطالعهشدوبااستفادهازدستگاههایهموژنایزرو هواگیرتمامویژگیهایمختلففیزیکی،شیمیایی،تغذیهایومیکروبشناختینمونههایمختلف استانداردشدند.امادربارهدیگرانواعلواشکتاکنونمطالعهایدرکشورمانصورتنگرفتهودر پژوهشجامعرویلواشکسیبهماستانداردموادمغذیآنبررسینشدهاست.چونلواشکنوعیعصارهتغلیظشدهمیوههاستخواصآنرابایدباتوجهبهمیوهاولیهشناختدر اینزمینهجالباستبدانیملواشکآلوبرایدرمانیبوستمفیداستولواشکسیباثرعکسدارد.لواشکزغالاختههمباتوجهبهموادضدمیکروبیخودمیتوانددرپیشگیریازعفونتهایادراریدر خانمهامفیدواقعشود.

 

خلاصهآنکهگرچهلواشکرااغلبافرادوقتیهوسمیکنندبامیلواشتهامیخورندولیبایدقبل ازمیلکردنآنبهبهداشتیبودنوخواصغذاییآنهمتوجهداشتهباشند.

 

تاریخچهخرما

درختخرمایکیازمقدسترینوقدیمیتریندرختانمیوهشناختهبرایانساناستپیدایشدرخت خرمادرجهانازدوراندومزمینشناسیآغازشدهامازمانپیبردنانسانبهارزشغذائیخرماو کاشتدرختآنبهششهزارسالپیشازمیلادمیرسد .مبداءاصلیاینگیاهبدرستیمشخص نیست. بعضیازدانشمندانمبداءاصلیآنرادراسیاو کرانههایخلیجفارسوگروهیدیگرزیست گاهاصلیخرماراشمالآفریقایاشبهقارههندمیدانند. براساسشواهدباستانشناسیقدمتکشت نخلخرمادرایرانبهبیشازششهزارسالمیرسد . درحالحاضرخرمادرهرپنجقارهدنیاودر بیشاز30کشورکشتوموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.

 

اهمیتنخلخرماوجایگاهآندرکشورایران

خرمامیوهایاستباارزشغذائیبالاکهبهعلتدارابودنموادقندیقابلتوجه( حدود 70% ) علاوه برمصرفغذاییدرصنعتنیزموارداستفادهفراواندارد . مصارفمختلفخرمادرصنعتشاملشیره خرماشهدخرما (عسلخرما)،قندمایع،سرکهخرما،الکل،عصارهنوشابهوخوراکداممیباشدواز هستهآنروغنکربناکتیو،لوریلالکل،موادموثرسطحیوازضایعاتآندرترکیبخوراکدامو طیوروازبرگخرمادرساختانواعظروفبافتنی،حصیروازتنهوچوبخرمادرکارخانجاتنئوپان سازیوکاغذسازیوهمینطورپوششساختمانهاوپلهااستفادهمیکنند . خرمابهعنوانغذایدوره بحراننظیرسیل،زلزلهوجنگوخشکسالیوهمچنینبهعنوانغذایاصلیقشرفقیردرمناطق محروموبهویژهدرکشورهایجهانسومکهبامشکلاتسوءتغذیهوگرسنگیمواجههستندنقش مهمیراایفامیکند . علاوهبرمواردفوقخرمابهدلیلویژگیهایمنحصربهفردنظیرمقاومتبهخشکیوکمآبی،تحمل شرایطنامساعدآبوخاکدرزمرهمعدودگونههای گیاهیاستکهتوانستهگسترشواسکانانساندرسرزمینهایگرمولمیزرعدنیایقدیمراامکان پذیرسازد.

 

خواصخرما

میوهایاستبهشتیوبسیارمقوی،کهموادمعدنیبسیاریچونآهنخرمایابهانگلیسی(DATES) راداراست. تحقیقاتدربارهیخرمانشاندادهکهاینA – B - E ،پتاسیم،روی،منگنز،و

/ 24 نظر / 764 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روشنک

سلام! کمک ! کمک! من فقط تا شنبه وقت دارم تحقیق لبنیاتم رو تحویل بدم... باید یک محصول جدید رو معرفی کنیم ولی من هیچی به ذهنم نمیرسه یا اگرم میخوام مطلب کافی در موردش تو اینترنت پیدا نمیشه. شما محصولی به ذهنتون میرسه که این خصوصیات رو داشته باشه؟ یا هر راهنمایی دیگه ای که منو به مقصودم برسونه! سپاس!

روشنک

سلام! کمک ! کمک! من فقط تا شنبه وقت دارم تحقیق لبنیاتم رو تحویل بدم... باید یک محصول جدید رو معرفی کنیم ولی من هیچی به ذهنم نمیرسه یا اگرم میخوام مطلب کافی در موردش تو اینترنت پیدا نمیشه. شما محصولی به ذهنتون میرسه که این خصوصیات رو داشته باشه؟ یا هر راهنمایی دیگه ای که منو به مقصودم برسونه! سپاس!

صفورا

سلاوم وب خوبی دارید خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم.

mehdi naderi

با سلام. با تشکر از وب خوبتون. از اونجا که شما کمک شایانی در راستای کمک به رشد و توسعه رشته صنایع غذایی داری ازتون میخوام که سایتی رو متعلق به انجمن علوم غذایی و تغذیه است رو تو وب خوبت قرار بدید تا همه ببینن و بتونن از خدماتش استفاده کنن.ادرس سایت انجمن persianfsn.com علاقه مندان میتونن در این انجمن ثبت نام کنن و از خدماتش بهره مند شن. از خدماتش میشه به برگزاری کلاس های اموزشی-کاراموزی-کاریابی-لینک با دانشگاه های معتبر برای تحصیلات خارج از کشورو.... لازم بذکر که اعضای هیئت مدیره از اساتید برجسته گروه علوم و صنایع غذایی واحد علوم تحقیقات هستند.

الینا

سلام خوبی؟نه من از شما میپرسم اخه ...اقا چلا نمیشه این متن کپی کرد خب منی که باید گزارش کار تحویل بدم بد هیچی نمیدونم چیکارکنم نه اقا مهندس بهم بگو دیگه!این کارخونه لواشکی مارو 1روز راه دادن جهت کاراموزی 240ساعته!حالااستاد گرام یه گزارش کار میخواد این هوا خودت تصور کن!خودم یه 20خورده صفحه نوشتم ولی کمه گفتم نصفشم از اینترنت بگیرم.حالا بیا واقایی کن ویه کمکی به ماکن...زود زود جواب مارو بده اخه همچین یه پام رو هواس!باتشکرومعذرت از صراحت بیان

الینا

راستی این اقا مهدی که این پایین یه چیزایی گفته خب راست گفته ببین اگه اقایی کنی خیلی خوب میشها اخه منم تو همین دانشگاه درس میخوتم خیرسرم!اره توهم همین کارو کن تا یکی مثل من اینگونه نماند در هوا!مرررررررررسی از سایتت.ببخشید یادم رفته بودبگم سایتت باحاله

الینا

بی زحمت جواب مارو هم بدین مثل این بقیه که بی پاسخ بوده نزارین خیلی متشکر میشویم.منتظرم.

الینا

خیلی ممنون از لطف ومحبت بی دریغتون...تشکربابت کمکی که به من کردین.وعذربابت زحمت.... موفق ومویدباشید.[گل][لبخند][گل]

صفورا

سلام خو شحال میشم تبادل لینک داشته باشیم

تکنولوژی افق

تازه ترین اخبار تکنولوژی و فناوری های روز دنیا را از سایت www.ofoghtech.ir دریافت فرمایید.