لواشک خرما

لواشکچیست؟ لواشکدرواقعنوعیعصارهگرفتهشدهازمیوههاستکهمتخصصانتغذیهبهآناکستراکتمی گویندوباخشککردنبدستمیآیدخشککردنازسادهترینومتداولترینروشهاینگهداریموادغذاییاستکهعمریبهاندازهتمدن. بشرداردوامروزهدرکشورهایمختلفبهشکلهایگوناگونازروشهایسنتیتاالگوهایصنعتیانجام میشود. امروزهباتوجهبهتوسعهصنایعغذاییروشهایتهیهلواشکهمتحولیافتهونمونههاینویناین محصولبانظارتبهداشتیکافیتولیدمیشود. بنابرایناگردوستدارانلواشکازمحصولاتبسته بندیشدهکهباپروانههایبهداشتیتولیدمیشونداستفادهکنند/ دیگرلازمنیستنگرانآلودگیآن باشند.غیرازنمککهبرایجلوگیریازفاسدشدنانواعلواشکهایصنعتیبهمقدارزیادبهآنها اضافهمیشودوازمعایباینمادهغذاییمحسوبمیشودریزمغذیهایمفیدوبرخیویتامینهادر لواشکبهمیزانخوبیوجودداردوچونمادهاولیهلواشکانواعمیوههاستبنابراینمصرفآنتا حدیفوایدمیوهراداردوبهمصرفپفکیاچیپسترجیحدارد. نداشتنکالریبالامزیتدیگر لواشکبهعنوانیکخوراکیبینغذاهااستمصرفشیرینیهاوچیپسوموادمشابههمگیبهعلت کالریبالاچاقیدرپیدارندکهخوشبختانهاینمشکلبالواشکبروزنمیکند درزمینهکیفیتلواشکتاکنونپژوهشهایمعدودیانجامشدهکهیکیازجامعترینآنهااولینطرح تحقیقاتیصنعتلواشککشورباهدفبررسیکیفیتلواشکهایتهیهشدهازسیباست . دراین تحقیقراههایبهینهسازیوبهبودارزشهایغذاییایننوعلواشکباتوجهبهتاثیرمستقیمشرایطخشککردنوتغلیظ مطالعهشدوبااستفادهازدستگاههایهموژنایزرو ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 764 بازدید

جدول انرژی زایی و کالری مواد غذایی

نام ماده غذایی مقدار کالری آدامس یک عدد 2 آلبالو (کمپوت) 100گرم 90 آلبالو با هسته یک لیوان 60 آب جو (ماءالشعیر) 100گرم 40 آلوی زرد 100گرم 70 آلبالو تازه با هسته 100گرم 60 آلوی قرمز 100گرم 50 آناناس کمپوت با شربت یک لیوان 200 انبه هندی 100 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 128 بازدید
بهمن 93
3 پست
بهمن 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست